Cyrraedd

Swansea Location

Gallwch gyrraedd canol dinas Abertawe yn hawdd ar y ffordd, y trên neu o’r awyr.

Ar y ffordd – 3 1/2 awr yn unig o Lundain yw Abertawe. Mae canol y ddinas oddi ar yr A483 Ffordd Fabian sy’n arwain at gyffordd 42 traffordd yr M4.
Mae’r rhwydwaith traffordd cenedlaethol gan gynnwys Canolbarth, De-orllewin a Gogledd Lloegr yn gyraeddadwy o’r M4. Mae gwasanaethau Parcio a Theithio cyflym a rheolaidd i ganol y ddinas ar gael ar dri safle y gellir eu cyrraedd o Gyffordd 42, 45 a 47 yn eu trefn gydag arwyddion da iddynt o’r prif lwybrau hyn i ganol y ddinas.

Bws
Mae gwasanaethau bysus i Abertawe o bob rhan o’r DU ar gael 7 niwrnod yr wythnos.

Trên – Mae gwasanaeth trenau o Lundain i  Abertawe yn gweithredu bob awr gyda hyd y daith yn para 3 awr yn ogystal â gwasanaethau rheolaidd i leoliadau busnes mawr eraill.

Mae trên bob awr o Fanceinion gyda phob rhanbarth o Loegr wedi’i gysylltu ag Abertawe gan un gyfnewidfa bob awr saith niwrnod yr wythnos.

O’r awyr – Mae Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd 50 munud yn unig o ganol dinas Abertawe ar y ffordd neu ar y trên.
Mae cysylltiadau ffordd a thrên rhagorol hefyd o feysydd awyr BirminghamBrysteHeathrow a Gatwick.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Dewch i Fae Abertawe


Sut i gyrraedd Abertawe

 

 

 

 

 

 

Sut i ganfod eich ffordd o gwmpas canol Dinas Abertawe.

Map Poced Canol y Ddinas Abertawe

 

 

 

 

 

 

 

 

Maysydd Parcio
Yn ogystal, mae tri safle Parcio a Theithio sy’n codi £2.50 y car (parcio drwy’r dydd a 4 person i deithio ar y bws). Mae 8,580 o lefydd parcio mewn 25 o feysydd parcio naill ai yng nghanol y ddinas neu gerllaw. Mae meysydd parcio’r cyngor yng nghanolfan Dewi Sant a’r Cwadrant yn gyfleus ar gyfer canol y ddinas. Mae cynnig 1-2-3 arbennig hefyd ar gael ar barcio’r car mewn meysydd parcio NCP drwy garedigrwydd Rhanbarth Gwella Busnes Abertawe. Mae hyn yn golygu ei fod yn £1 am awr, £2 am 2 awr a £3 am 3 awr i barcio ceir ym meysydd parcio NCP Ffordd y Brenin, Stryd y Berllan a Salubrious Place (gweler y posteri yn y meysydd parcio). Mae meysydd parcio canol y ddinas hefyd AM DDIM bob dydd Sul gan gynnwys maes parcio aml-lawr y Cwadrant.

Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe
Mae Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe (Shopmobility gynt), sy’n gweithredu o’i ganolfan gyfleus yng ngorsaf fysus Abertawe, yn llogi cyfarpar symudedd i’r rhai sy’n cael anhawster yn teithio o le i le. Mae aelodau’n elwa o ddigon o le parcio yn Stryd yr Ardd ac mae’r staff wrth law i’w cynorthwyo i ddewis y cyfarpar cywir ar eu cyfer boed hynny’n sgwter trydan neu gadair olwyn trydan neu a wthir â llaw. Gall preswylwyr ac ymwelwyr fanteisio ar y gwasanaeth ni waeth beth yw eu hoedran neu a oes ganddynt anabledd dros dro neu barhaol.

Am fwy o fanylion, ewch i  Logi Cyfarpar Symudedd Abertawe neu ffoniwch 01792 461785 neu e-bostiwch swanseamobilityhire@swanseacitycentre.com

This post is also available in: English