Ffordd y Dywysoges i bontydd afon Tawe

Bwriad cynllun y Rhodfa yw creu stryd dinas fywiog, goediog rhwng pontydd afon Tawe a Ffordd y Dywysoges a fydd yn manteisio i’r eithaf ar leoliad naturiol gogoneddus Abertawe trwy wella’r cysylltiadau rhwng canol y ddinas a’r glannau.


Mae’r prosiect bellach wedi’i gwblhau.
Boulevard

Mae’r rhan fwyaf o’r gwaith ar y ffordd gerbydau ar Ffordd y Cei a Heol Victoria rhwng pontydd afon Tawe a Ffordd y Dywysoges wedi’i gwblhau.

Bydd y prosiect yn creu cysylltiadau gwell rhwng canol y ddinas a’r glannau oherwydd cyflwyno mannau croesi o safon mewn lleoliadau allweddol. Mae hefyd bellach yn amgylchedd llawer mwy addas i gerddwyr oherwydd y palmentydd ehangach.

Mae nodweddion eraill y prosiect yn cynnwys plannu ugeiniau o goed newydd a gwelliannau amgylcheddol sylweddol eraill mewn ardaloedd megis Parc yr Amgueddfa, Burrows Place a Stryd Adelaide.
Er bod ambell ddarn o waith i’w gwblhau o hyd ger Amgueddfa Abertawe (ailadeiladu rhan o’r wal restredig ac atgyweirio’r rheiliau) ac ar ardal fach o dir ar waelod Stryd Efrog, mae’r holl waith sylweddol ar y brif ffordd yn agos at gael ei gwblhau.

Efallai hefyd y bydd rhaid cau rhai lonydd ychydig dros gyfnodau tawel i gwblhau paentio llinellau melyn dwbl a gwaith arall, ond nid effeithir ar y rhan fwyaf o’r cyhoedd sy’n teithio gan hynny.
Hoffai tîm y prosiect ddiolch i’r modurwyr, y preswylwyr a’r gweithwyr am eu hamynedd trwy gydol y prosiect. Mae’r cynllun gorffenedig yn cyflwyno gwelliant i brif borth Canol y Ddinas ac mae’n helpu i newid barn ymwelwyr am Ganol y Ddinas.

Ariennir y prosiect gan raglen Ardaloedd Adfywio Llywodraeth Cymru, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Chyngor Abertawe.
Roedd yn dilyn gwaith i newid llif y traffig wrth bontydd afon Tawe yr oedd Sefydliad y Peirianwyr Sifil wedi’i gydnabod am ei ragoriaeth.
Yn amodol ar gymeradwyaeth cynllunio, caiff nifer o ddarnau o waith celf cyhoeddus eu cyflwyno ar hyd ffordd y rhodfa dros y 6 mis nesaf. Daw’r arian ar gyfer y gelf gyhoeddus gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru fel rhan o raglen adfywio Dinas y Glannau, Cyngor Celfyddydau Cymru a datblygwyr preifat.


LATEST NEWS

INFORMATION LEAFLET
The Boulevard Project Information Panels

PLANS
Boulevard Masterplan


Further information is available through contacting Regeneration and Planning tel: 635677 or by e-mail at boulevard@swanseacitycentre.com

This post is also available in: English