Rhodfa

BoulevardBwriad cynllun y Rhodfa yw creu stryd dinas fywiog, goediog rhwng pontydd Tawe a Ffordd y Dywysoges a fydd yn manteisio i’r eithaf ar leoliad naturiol gogoneddus Abertawe drwy wella’r cysylltiadau rhwng canol y ddinas a’r glannau.

Bydd y cynllun yn darparu cydbwysedd rhwng rôl y ffordd fel y brif ffordd i ganol y ddinas a’r angen am hygyrchedd a hwylustod i gerddwyr.

Bydd yr amcanion allweddol yn ceisio cyflwyno: Mae’n un o gyfres o brosiectau sy’n derbyn arian gan Lywodraeth Cymru, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop) a Chyngor Abertawe.  Mae’r arian ar gyfer y cynlluniau hyn wedi’i glustnodi ynghyd â therfyn amser sy’n golygu bod rhaid ei wario ar y prosiect hwn yn unig a chwblhau’r holl waith erbyn 2015.

  • gwella’r ardal yn weledol ac yn amgylcheddol er mwyn gwella golwg y prif borth i mewn i ganol y ddinas ac ohono. Bydd hyn yn helpu i wella’r argraff y mae Abertawe’n ei chael ar drigolion, ymwelwyr a darpar fuddsoddwyr;
  • cynllun gorffenedig sy’n gwbl gynaliadwy o ran y deunyddiau a ddefnyddir yn ystod y gwaith adeiladu a chreu cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant i bobl leol;
  • coridor gwyrdd, coediog sy’n cysylltu’n naturiol â’r glannau ac sy’n lle defnyddiol yng nghanol y ddinas;
  • mwy o feicio, cerdded a rhedeg i hybu gweithgaredd corfforol;
  • defnyddio mwy o gludiant cyhoeddus drwy gyflwyno lonydd/gatiau bysus;
  • llai o dagfeydd a llygredd drwy gyflwyno’r systemau rheoli traffig diweddaraf.
The Boulevard Project Information Panels Boulevard Masterplan

Gwaith a gwblhawyd ar y Rhodfa


Sut mae’r prosiect yn cael ei ariannu?ERDF1 Mae’r cynllun, o bontydd Tawe i Ffordd y Dywysoges yn bosib oherwydd cyllid o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Rhaglen Adfywio Ardaloedd Strategol Llywodraeth Cymru, Consortiwm Trafnidiaeth Integredig De-orllewin Cymru (SWWITCH), a ffynonellau ariannu preifat. Mae’n un o gyfres o brosiectau sy’n ceisio helpu Abertawe i ddod yn ddinas y glannau flaenllaw dan gyfarwyddyd Fframwaith Strategol Canol y Ddinas – dogfen a fydd yn arwain adfywio Abertawe ar gyfer y 15 i 20 mlynedd nesaf.

Pa ymgynghoriad sydd wedi bod ar waith?
Cynhaliwyd cyfres o sesiynau galw heibio ar ddiwedd mis Mai er mwyn cysylltu â’r cyhoedd a rhoi cyfle i bobl gynnig sylwadau ar y gwaith dylunio sy’n parhau ar gyfer pontydd afon Tawe a Ffordd y Dywysoges.

Yn ogystal, cynhaliwyd cyfnod ymgynghori ffurfiol rhwng 2 a 20 Gorffennaf 2012. Yn ystod y cyfnod hwn, a hysbysebwyd ar gronfa ddata ymgynghori’r Cyngor, roedd byrddau disgrifio’r trefniadau a’r cynllun ar gael i’w gweld ar-lein ac roedd ffurflen sylwadau ar gael i’w chwblhau.

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi dod i ben a dyma oedd y cyfle olaf i’r cyhoedd fynegi barn ar y cynigion. Mae canlyniadau’r ymarfer hwn wedi cael eu hystyried gan y tîm dylunio wrth gwblhau’r cynlluniau, a chafwyd ymatebion lle bynnag y rhoddwyd manylion cyswllt. Bydd yr holl sylwadau’n cael eu cyhoeddi ar y wefan maes o law.


Oes modd cael mwy o wybodaeth?
Gellir cael mwy o wybodaeth drwy e-bostio rhodfa@canoldinasabertawe.com neu drwy ffonio 01792 635705.

This post is also available in: English