Gwelliannau i Ffordd y Gorllewin

Beth bydd y prosiect yn ei wneud?

Bydd y prosiect yn gwneud y canlynol:

darparu mannau croesi gwell a chlir ar Ffordd y Gorllewin, gan ei gwneud hi’n haws i gerddwyr groesi rhwng ardal Sandfields a chanol y ddinas;

cyflwyno tirlunio meddal/gwyrdd ychwanegol ar hyd coridor Ffordd y Gorllewin gan gyfrannu at gyflwyno llain we rdd ar hyd llwybrau allweddol y ddinas fel a nodir yn Adolygiad Strategol Canol y Ddinas;

cynnig llai o arwyddion traffig i wella llif y traffig ar gyffordd Ffordd y Gorllewin a Stryd Wellington wrth greu rhwydwaith well o wydnwch ac ystyried unrhyw ailddatblygiad o safle Dewi Sant;

cyflwyno cylchdro bysus yn unig (cylchfan estynedig) i gael gwell mynediad ac allanfa i’r orsaf fysus i fysus;

cael gwared ar lôn fysus y gogledd i’r gogledd a’r de o’r orsaf fysus.

Gallai gwaith yn y dyfodol gynnwys lledaenu’r llwybr cerdded gyferbyn â maes parcio Tesco rhwng Stryd Wellington a Heol Ystumllwynarth i greu mynediad gwell i gerddwyr rhwng canol y ddinas a’r glannau.

Bydd hefyd yn arwain y ffordd ar gyfer adfywio Ffordd y Brenin o bosib yn y dyfodol.

ymholiadau: westway@swansea.gov.uk


Dillwyn Street and West Way Plan Lower West Way Plan

West Way

 

 

This post is also available in: English