Y Tu Hwnt i Frics a Morter

Menter bwysig newydd yw Y Tu Hwnt i Frics a Mortar i sicrhau buddion cymdeithasol o weithgarwch caffael ac adfywio yn Ninas a Sir Abertawe er lles parhaol y gymuned.

Trwy gyflwyno Cymalau Budd Cymdeithasol megis Recriwtio a Hyfforddi wedi’u Targedu i’n contractau, ein nod yw sicrhau bod aelodau ein cymuned, yn enwedig pobl ifanc a’r rhai sydd wedi bod allan o’r farchnad swyddi ers cryn amser, yn cael cyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth sylweddol. Mae’n cynrychioli ymagwedd gyfannol at adfywio a fydd yn galluogi Abertawe a chymunedau’r rhanbarth ehangach i elwa ar brosiectau adfywio corfforol, yn enwedig y rhai sy’n dod â phobl anweithgar yn economaidd yn ôl i’r farchnad lafur.

Mae’r prosiect wedi deillio o Strategaeth Economaidd 2020 Abertawe sydd â’r gwaith penodol o fynd i’r afael ag amddifadedd yn Abertawe sy’n gysylltiedig ag incwm isel a lefelau isel o gyflogaeth. Mae’r prosiect wedi’i lunio i ddod â gwerth ychwanegol i gyflwyno prosiectau adfywio corfforol a chontractau eraill y cyngor.

Mae’r ymagwedd hon hefyd yn cynnwys sicrhau ein bod yn hyrwyddo mentrau a fydd yn galluogi cwmnïau lleol i fod yn rhan o gadwyni cyflenwyr mwy fel rhan annatod o’r broses ddatblygu gorfforol.

Mae cymalau budd cymdeithasol yn cynnig ymagwedd newydd at gaffael cyhoeddus a gellir eu diffinio fel gofynion a osodir ar ddatblygiad neu gontract na fyddai fel arfer yn eu cynnwys fel canlyniad wedi’i ddiffinio neu wedi’i fesur. Gellir cynnwys cymalau i ddylanwadu ar y meysydd canlynol:

  • Hyfforddi a Recriwtio wedi’u Targedu, e.e. y rhai di-waith tymor hir
  • Mentrau cadwyni cyflenwi, sy’n ymroddedig i ddefnyddio cynnyrch lleol
  • Ymgynghori cymunedol (contractwyr ystyriol)
  • Cyfraniadau at addysg
  • Hyrwyddo mentrau lleol
  • Buddion amgylcheddol yn ystod gwaith ac ar ôl ei gwblhau

Trwy ganolbwyntio ar bobl wrth gynllunio datblygiadau mawr, gallwn ychwanegu gwerth trwy greu MBaCh a mentrau cymdeithasol newydd, datblygu sgiliau newydd, lleihau anweithgarwch economaidd ac atal gollwng o’r economi leol.

Os hoffech ymrwymo i siarter Y Tu Hwnt i Frics a Morter fel busnes neu sefydliad partner, gweler Siarteri BB&M isod.

Y Tu Hwnt i Frics a Morter – Siarter Gontractwyr A Datblygwyr

Y Tu Hwnt i Frics a Morter – Siarter Sefydliadau Partner

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Sue Woodward – Swyddog Datblygu Strategol Ffôn: 637243
Helen Beddow – Swyddog Datblygu Strategol Ffôn: 637243
Clair Lewis-Hopkins – Swyddog Datblygu Strategol Ffôn: 637214

E-bost: beyondbricksandmortar@swansea.gov.uk

Ystafell G7.5
Canolfan Ddinesig
Dinas a Sir Abertawe
Heol Ystumllwynarth
Abertawe SA1 3SN