Y Weledigaeth

Yr uchelgeisiau ar gyfer Canol ein Dinas…

Ein gweledigaeth yw gwneud Abertawe sy’n fywiog, gyffrous, ddeniadol, gynaliadwy, yn Ddinas y Glannau â Chanol diwylliedig Ewropeaidd a fydd yn denu busnesau ac ymwelwyr, yn gyrru’r economi ac yn gwella ansawdd bywyd trigolion Abertawe a De Orllewin Cymru.

Mae’r Fframwaith yn cynnig gobeithion gwych ar gyfer Canol ein Dinas ond, i’w gwireddu, rhaid i ni lwyddo yn yr amcanion strategol canlynol.

Rydym yn anelu at…

  • Adeiladu economi Canol Dinas gystadleuol yn seiliedig ar wasanaethau, sgiliau a phartneriaethau newydd
  • Gwneud Abertawe’n gyrchfan manwerthu ddeniadol a hygyrch, gydag adeiladau newydd o bwys, siopau arbenigol ac amrywiol, a defnyddiau atodol cefnogol
  • Creu amgylchedd adeiledig deniadol o ansawdd uchel a gwneud Abertawe’n adnabyddus fel enghraifft nodedig o ragoriaeth a chyfrifoldeb amgylcheddol
  • Manteisio i’r eithaf ar asedau naturiol yr afon a’r glannau drwy greu cysylltiadau a phyrth newydd i’w gwneud yn rhan integredig o Ganol y Ddinas
  • Gwella’r gallu i symud o amgylch a thrwy Canol y Ddinas, ar droed, gyda chludiant cyhoeddus neu mewn car
  • Gwneud Abertawe yn gyrchfan dinas wirioneddol i dwristiaeth, ymwelwyr a phobl busnes fel ei gilydd
  • Sefydlu Abertawe’n gadarn fel canolfan o bwys yn ne-orllewin Cymru, ar gyfer iechyd, addysg a gwasanaethau ac asiantaethau cyhoeddus eraill
  • Mynegi a dathlu hunaniaeth arbennig Abertawe drwy ei thirlun, dyluniad ei hadeiladau, ei diwylliant a’i threftadaeth
  • Annog mwy o bobl i fyw mewn Canol y Ddinas sy’n ffynnu ac yn fywiog

Gallwn wireddu pob un o’r amcanion hyn – a gwneud Canol Dinas Abertawe’n lle gwell, am flynyddoedd i ddod.