Fframwaith Strategol Ardal Ganolog Abertawe

Nod Fframwaith Adfywio Ardal Ganolog Abertawe yw gwneud Ardal Ganolog Abertawe’n cyrchfan deniadol i bobl fyw ynddo, gweithio ynddo ac ymweld ag ef. Rhaid bod gan yr ardal ganolog gymysgedd fywiog o gyfleusterau hamdden, diwylliannol, manwerthu, swyddfa a phreswyl wedi’u cyflwyno mewn ffordd eglur, gydag adeiladau a mannau cyhoeddus o safon ac ymdeimlad o le, sy’n hyrwyddo diwylliant lleol ac sy’n gwneud Abertawe’n wahanol i ddinasoedd eraill.

Ar ôl ymgynghoriad cyhoeddus yn 2015, mae Fframwaith Adfywio diwygiedig a gwell yn cael ei gyflwyno gerbron y Cabinet i’w gymeradwyo ym mis Chwefror 2016. Bwriedir i fersiwn derfynol y Fframwaith gael ei chymeradwyo fel yr arweiniad strategol newydd i osod yr agenda adfywio ar gyfer yr ardal ganolog a’i ddefnyddio i baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol a bod yn ystyriaeth gynllunio wrth bennu ceisiadau cynllunio.

CCSF Banner

Mae’r Fframwaith Adfywio’n cyflwyno prif gynllun sy’n canolbwyntio ar gyfleoedd datblygu mewn ardal defnydd cymysg masnachu a hamdden ac yn nodi rôl a swyddogaeth yn y dyfodol ar gyfer amrywiaeth o Ardaloedd Ategol yng nghyd-destun y weledigaeth ar gyfer y 4 maes eang canlynol:

• Creu Ardal Byw, Gweithio a Dysgu
• Datblygu Canolfan Amlddefnydd Masnachu a Hamdden
• Cysylltu â Dinas y Glannau
• Creu Gwythïen Werdd

Mae’r cynigion ar gyfer yr ardaloedd hyn wedi’u gosod yng nghyd-destun cyfres o amcanion a themâu strategol yn seiliedig ar gynaladwyedd, ffyniant economaidd, dylunio, hygyrchedd a symudiad ac arwahanrwydd ac arloesedd.

Mae’r Fframwaith Adfywio’n hyrwyddo amrywiaeth o gynlluniau cyflwynadwy ar draws amserlenni tymor canolig a thymor hir i roi hwb i adfywio, y gellid eu hariannu drwy gyfuniad o fuddsoddiad sector cyhoeddus a phreifat.

Gallwch weld fersiwn ddiwygiedig o’r Fframwaith Adfywio drwy’r ddolen isod:

Swansea Central Area Strategic Framework (February 2016)